Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

     


W dniu 9 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Zebranie otworzyła Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu, która powitała wszystkich obecnych i przedstawiła porządek zebrania. Następnie wybrano Przewodniczącego Zebrania, którym została Pani Agnieszka Raczyńska oraz Sekretarza, którym została Pani Iwona Kesler.

Podczas zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania za 2018 r.: z działalności Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, finansowe Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego oraz Komisji Rewizyjnej.

Następnie członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego.

W dalszej części walnego zebrania Prezes Zarządu przedłożyła Sprawozdanie z działalności Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego za okres kadencji tj. za okres 9 maja 2017 do 9 maja 2019, a następnie Przewodnicząca Zebrania przeprowadziła wybory jawne na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Po przeprowadzonych wyborach podjęto uchwałę o powołaniu Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, który na swoim posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:

        1) Pani Beata Kapeluszna Prezes Zarządu,
        2) Pani Jolanata Harmanta Wiceprezes Zarządu,
        3) Pani Ewa Szornal Sekretarz Zarządu,
        4) Pani Ewelina Sołtys Skarbnik Zarządu.
Podjęto również uchwałę o powołaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, która ukonstytuowała się w składzie:

        1) Pani Ewa Stańkowska Przewodnicząca Komisji,
        2) Pani Halina Staniuk Zastępca Przewodniczącego Komisji,
        3) Pani Agata Szczepanik Członek Komisji.
 
Ponadto podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
•    zmiany Statutu Leśniowskiego- Stowarzyszenia Oświatowo- Samorządowego,
•    ustalenia liczby członków Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo -  Samorządowego.

Kończąc zebranie Przewodnicząca Zebrania Pani Agnieszka Raczyńska podziękowała wszystkim za obecność i dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz Stowarzyszenia.


          

  oprac. Beata Kapeluszna

 

Strona główna