Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 

 
  


     

    

    

W dniu 9 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Zebranie otworzyła Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu, która powitała wszystkich obecnych i przedstawiła porządek zebrania. Następnie wybrano Przewodniczącego Zebrania, którym został Pan Wiesław Radzięciak oraz Sekretarza, którym została Pani Ewa Stańkowska.

Podczas zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania za 2016 r.: z działalności Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, finansowe Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego oraz Komisji Rewizyjnej.

Następnie członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

W dalszej części walnego zebrania Prezes Zarządu przedłożyła Sprawozdanie z działalności Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego za okres kadencji tj. za lata 2012 – 2017, a następnie Przewodniczący Zebrania przeprowadził wybory jawne na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Po przeprowadzonych wyborach podjęto uchwałę o powołaniu Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, który na swoim posiedzeniu ukonstytuował się w nastepującym składzie:

        1) Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu,
        2) Pani Lilia Śliwińska Wiceprezes Zarządu,
        3) Pani Jolanta Harmata Sekretarz Zarządu,
        4) Pani Iwona Kesler Skarbnik Zarządu,
        5) Pan Stanisław Drogomirecki Członek Zarządu,
        6) Pan Tomasz Wielopolski Członek Zarządu.
 
Podjęto również uchwałę o powołaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, która ukonstytuowała się w składzie:

        1) Pani Agnieszka Rykała Przewodnicząca Komisji,
        2) Pani Ewa Szornal Zastępca Przewodniczącego Komisji,
        3) Pani Ewa Stańkowska Członek Komisji,
 
Ponadto podczas posiedzenia podjęto uchwały organizacyjno – porządkowe w sprawie:

  • ustalenia liczby członków Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo -  Samorządowego;
  • założenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach oraz nadania aktu założycielskiego;
  • założenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach oraz nadania aktu założycielskiego;
  • założenia Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz nadania aktu założycielskiego;
  • założenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie oraz nadania aktu założycielskiego.

Kończąc zebranie Przewodniczący Zebrania Pan Wiesław Radzięciak podziękował wszystkim za obecność i dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz Stowarzyszenia.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska


Strona główna