-->

 

Strona główna     O nas     Władze     Statut     Pobierza     Archiwum     Kontakt

 

O nas, czyli nasza misja i cele...


 

 

Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe z siedzibą w Leśniowicach jest Stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Główne cele Stowarzyszenia to:

- prowadzenie działalności oświatowej na rzecz mieszkańców gminy;

- powoływanie, prowadzenie i wspieranie działalności publicznych i niepublicznych szkół;

- organizowanie i rozwijanie oraz finansowe, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci i młodzieży;

- promocja i popieranie przedsięwziąć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji;

- działalność kulturalna w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;

- wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi;

- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;

- wspomaganie instytucji i placówek edukacyjno-oświatowych w zakresie utrzymania i modernizacji obiektów;

- uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych UE oraz innych organizacji z nią współpracujących;

- współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy, wsi;

- dbałość o rozwój działalności sportowej i kulturalnej na terenie gminy;

- promowanie działalności krajoznawczo-turystycznej;

- pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowych;

- współpraca z władzami Gminy Leśniowice.

 

 

Góra strony